Sorry. No data so far.

2012
11.29

Floppy Disc Table [GIF]

floppy disc table

via reddit